Условия за ползване на сайта Крокодил.бг /krokodil.bg/

Моля прочетете внимателно настоящите условия за ползване на сайта! Всеки потребител, който разглежда сайта автоматично се съгласява с общите условия, описани по-долу.

 1. Обща част
  1. Крокодил.бг е софтуерна платформа (уеб апликация, вътрешна поща, инструменти за управление на съдържание, инструменти за статистика и анализ + уеб сайт), чиято цел е да улеснява потребители на интернет в намирането на ръчно изработени изделия и да свързва потребители, заинтересовани да закупят тези изделия с търговци и майстори-занаятчии.
  2. Крокодил.бг е маркетингова платформа, в която при условия, определени от съдържанието на сайта, може да се рекламират виртуални магазини и продукти, както и външни за сайта рекламодатели.
  3. Крокодил.бг има право да определя реда, в който виртуалните магазини и продуктите се извеждат в каталога на сайта или при търсене.
  4. Крокодил.бг не участва, не посредничи и не взима страна в процеса при покупкро-продажба между търговец/продавач и клиент/купувач. Двете страни комуникират свободно помежду си, чрез техническите средства на сайта или директно по телефон.
  5. Крокодил.бг не предоставя никакво финансово посредничество и няма за задължение да гарантира финансови отношения между продавач и купувач, които биха възникнали в процеса на тяхната комуникация.
  6. Крокодил.бг запазва тайната и неприкосновеността на кореспонденцията между продавач и купувач, не се намесва и не видоизменя оригиналното съдържание на разменените съобщения.
  7. Крокодил.бг не изпълнява ролята на арбитър при възникнали спорове между потребители на сайта.
  8. Крокодил.бг не носи отговорност за неизпълнени ангажименти от страна на търговци на продукти към техните купувачи.
  9. Крокодил.бг не дава никаква гаранция за недоставени съобщения, както и за цялостта на комуникацията между две страни. Потребителите използват комуникационните средства на сайта по своя воля, на свой риск и с разбирането, че би могло да възникне техническо препиятствие за доставяне на съобщенията.
  10. Крокодил.бг не носи отговорност за съдържанието на текст, писмо, коментар или друга форма на изразяване на потребители на сайта, което би могло да засегне правата на трети лица.
  11. Крокодил.бг няма задължение да проверява достоверността на представителството на лицето, регистрирало виртуален магазин. Приема се, че това лице е или собственик или упълномощен представител на собственика на предлаганите продукти.
  12. Крокодил.бг не проверява достоверността на информацията, предоставена от потребители на сайта.
  13. Крокодил.бг не носи отговорност за нарушени авторски права на трети лица относно текст, снимки, мултимедия и други материали, качени в страниците на обектите.
  14. Крокодил.бг има за задължение да пази и да не предоставя на трети лица данни на потребителите, за които те не са дали своето съгласие да са публично достъпни.
 2. Определения
  1. Ползвателите на сайта са физически и/или юридически лица, които ползват свободно представените (но не всички) през web браузър информационни ресурси/данни на сайта. Същите са представителите на информационното общество, съгласно действащото българското законодателство. За краткост в настоящите общи условия същите се наричат „Потребители“ или „Потребителите“. „Потребителите” писмено гарантират с подписването на настоящите общи условия, че върху предоставеното от тях съдържание те притежават съответните авторски права в хипотезата на чл.3 от Закона за авторското право и сродните му права или лицензионни такива.
  2. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.
  3. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.
  4. „Електронна препратка“ или само „препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
  5. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката, българското законодателство, настоящите общи условия и/или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, т.нар. непоискани търговски съобщения съгласно Закона за електронната търговия (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, използване на сайта, части от него или материали от него от даден потребител с търговска цел и/или друга цел и което ползване включва предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието им към други сайтове и източници, както и извършване на каквито и да е било правни действия, насочени към нарушаване на интелектуална собственост, авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипи или друг вид авторски изображения, както и всякакви други умишлени деяния, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
  6. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
  7. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.
  8. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
  9. „Паролата“ представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име или имейл адреса служи за достъп до потребителския профил на регистрираните потребители в сайта.
  10. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
  11. „Материал“ представлява всеки обект на авторското право в контекста на чл.3 от ЗАПСП, както и всяка информация, под формата на писмен текст, картина, аудио или видео материал, която може да бъде възпроизвеждана и предлагана по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребител или служител на https://my.krokodil.bg/.
  12. „База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път, представляващи информационен ресурс на – https://my.krokodil.bg/ в хипотезата на чл.11 и съответно на чл.14 от ЗАПСП.
  13. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
  14. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
  15. „Виртуален магазин” е колекция от изделия и продукти, представени в електронна форма чрез текст, снимки, видео и други описателни атрибути за количество, стойност и физически характеристики.
  16. „Виртуален продукт” е електронна презентация на изделия, описани чрез електронни средства като текст, снимки, видео и други описателни атрибути за количество, стойност и физически характеристики.
 3. Регистрация на потребител
  1. За да използва услугите, предоставяни чрез сайта, потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация, където предоставя своите лични данни, за която автентичност същия гарантира, като същия се явява титуляр и автор на електронното изявление по смисъла на чл. 4 от ЗЕДЕП и при положение, че изразява воля от името на друго лице чуждо на неговата самоличност, то тогава същия договаря от чуждо име и за чужда сметка, като ще отговаря за вредите (ако има такива) като последица от действието без представителна власт. С попълването и изпращането на съгласието си, с която той изпраща едно волеизявление и изрично декларира съгласието си с настоящите Общи условия, като в момента на получаването на волеизявлението в информационната система на доставчика договора за услуга се счита за сключен.
  2. Настоящите Общи условия представляват договор за услуга, който се счита сключен и има задължителна обвързваща сила между всеки регистриран посетител на порталния сайт https://my.krokodil.bg/ и доставчика. С отварянето, разглеждането и/или използването на този сайт всеки нерегистриран посетител се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия както и разпоредбите на чл.93е от ЗАПСП, дотолкова доколкото това е възможно преди неговата регистрация. Договорът за услуга може (но не е задължително) да бъде съхранен от страна на доставчика, в който случай представлява електронен документ, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис.
  3. Договорът за услуга има предмет за поддържане на профил с потребителско име и парола в информационния ресурс на сайта и получавате правото на достъп за определено време до свободно представените (но не всички и в цялост) през web браузър информационни ресурси/данни на сайта, поддържан от доставчика, както и предоставянето на web пространство за съхраняване на материали, собственост на потребителя.
  4. Всички потребители, които предоставят материали на доставчика със самото действие по предоставянето на материалите чрез ползването на средствата за добавяне на метериал на сайта декларират и изразяват ясната и недвусмислена воля, че са пълноправни автори на материалите и при непосочване на друг автор се презюмира, че авторството принадлежи на потребителя предоставил материала. При посочване на друг автор потребителя се задължава да предостави на доставчика в електронен вид или на хартиен носител конкретния лицензионен договор и други писмени съглашения в хипотезата на чл.36 от ЗАПСП, ако има такива, които му дават правото да използва материала и да предлага същия по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до материала или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях в разумен срок, като ако това не бъде сторено се презюмира, че автор на материала е лицето, което го е предоставило на доставчика. Ако това не бъде сторено потребителя носи пълна юридическа отговорност за евентуални претенции за обезщетения, отправени към доставчика и реално платени от същия на истинския автор на произведението. В този контекст настоящият договор служи като извънсъдебно изпълнително основание в полза на доставчика, като същия си запазва правото да води срещу потребителя и съответните обратни искове. Предоставянето на материали за ползването на сайта не означава предоставянето на изключителното право на ползване върху материалите, по смисъла на Закона за авторските и сродните му права, но само уговореното в предмета на договора.
  5. В случай на нарушение и неизпълнение на задълженията, вменени на потребителите с настоящите общи условия и/или действащото българско законодателство доставчика има право, но не е длъжен да развали настоящия договор за услуга чрез едностранно писмено уведомление, изпратено до електронната поща на потребителя без да дава допълнителен срок за изпълнение.
  6. Потребителят поема задължението да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица, като в случай на отдаването им на трето лице, носи пълната отговорност от действията на същото, които потребителят приема да се считат като извършени от негово име и за негова сметка. Доставчикът не носи отговорност за вреди, настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.
  7. С разглеждането и/или използването на този портален сайт Потребителят изразява своето съгласие да получава в електронен вид търговски съобщения, изпратени от доставчика или упълномощени от него трети лица.
 4. Права и задължения на Крокодил.бг по отношение на предоставеното съдържание
  1. Крокодил.бг има право да редактира или изтрива всеки качен текст или снимка, ако то не отговаря на предназначението си и/или противоречи на правилата, описани по-горе.
  2. Крокодил.бг има право да променя порядъка на качените снимки в страниците на виртуалните магазини, да оразмерява по подходящ начин всяка снимка, за да постигне оптимално показване на графичното съдържание в сайта и спазване на общия графичен дизайн.
  3. Крокодил.бг има право да прави допълнения или изменения в характеристиките на виртуалните магазини на база предоставено от потребителя текстово описание и/или искане за промяна. Подобно искане потребителят прави писмено чрез размяна на кореспонденция с администрацията на сайта.
  4. Крокодил.бг няма задължение да уведомява потребителя, създал съдържанието за промени, свързани с граматиката и синтаксиса на качените текстове.
  5. Крокодил.бг се задължава при редакция на съдържание, предоставено от потребители да пази авторитета на потребителя, както и добрия имидж на добавения от потребителя туристически обект.
  6. Крокодил.бг се задължава да не изменя текстово и графично съдържание, предоставено от потребители по начин, който създава невярна или подвеждаща информация за потребителя или представлявания от него виртуален магазин.
  7. Крокодил.бг има право да заличи виртуален магазин, продукт или потребителски профил от каталога си, когато обектът:
   1. Не отговаря на допустимите за каталога на сайта категории;
   2. Вече съществува в каталога;
   3. Съдържа непълна или подвеждаща информация;
   4. Не отговаря на условията за качване на текст, снимки и мултимедия;
   5. Е създаден с цел злоупотреба и/или е в противоречие на законите на Република България.
  8. Крокодил.бг се задължава да заличи информация за регистрация на потребител и/или виртуален магазин, когато потребителят е изразил писмено желание за това, чрез кореспонденция с администрацията на сайта.
  9. Крокодил.бг има право да заличи регистрация на потребител, когато:
   1. Потребителят нарушава добрият тон, използа заплахи, обиди и други нецензурни изрази към други потребители и/или извършва злоупотреби по смисъла, описан по-горе;
   2. Цели да възпрепиятства нормалното техническо функциониране на сайта;
   3. Предостави невярна информация за връзка с него чрез телефон и/или електронна поща;
   4. Повече от шест месеца не е използвал сайта и след изтичане на този срок не отговаря на посочените от него начини за връзка;
   5. Изпраща непоискани рекламни съобщения чрез вътрешните комуникационни канали на сайта;
   6. Използва платформата на сайта за рекламиране на услуги, извън обхвата и тематиката на сайта в противоречие с установените от сайта правила за реклама.
   7. Нарушава нормативни актове или законови разпоредби на Република България.
  10. Крокодил.бг има право да откаже регистрация на потребители, които вече имат регистрация или в миналото са били заличавани от сайта поради нарушаване на правилата му или злоупотреби.
  11. Крокодил.бг има право да ограничи видимостта на сайта от определени IP адреси, ако получи данни или прецени, че тези IP адреси представляват опасност за нормалното функциониране на платформата на сайта.
  12. Крокодил.бг има право да спира функционирането на платформата си за техническа профилактика или други основателни причини, без да предупреждава предварително регистрираните потребители.
  13. За всички неуредени от настоящите условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.